Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

За извънземните хуманоиди

? Колко е средната продължителност на живота им? – При цялото разнообразие на разумно същест­вуващи видове, въпросът ти е просто безсмислен. Ето защо няма да отговоря.

? В състояние ли са извънземните пришълци да прие­мат образи на земни жители? – Възможно е единствено, ако успеят енергийно да се трансформират, но самата им материя да пре­търпи подобна трансформация – не.

? Могат ли те да се вселяват в телата ни и да използват нашата жива материя? – Това може да се случи за кратко време, когато те извършват своята енергийна трансформация за себеоформяне във вашето съзнание или за някакво въз­действие върху вас. Но постоянно, като устойчива промяна, то е невъзможно. Всъщност това, което ста­ва, е една телепатична енергийна връзка между зе­мен индивид и хуманоид. ? Оказва ли вредно влияние тази телепатична връзка върху земния човек? Остават ли някакви негативни последици за него? – Зависи от приспособимостта и психическата нагласа на земния индивид. За жалост вие сте психи­чески лабилни същества и изпитвате страх от такъв тип контакт. Оттук се получава объркване на съзна­нието и психиката ви.

? Такъв контакт може ли да обогати индивида? – Да.

? Намесват ли се хуманоидите в живота на хората? – Те идват с познавателна цел, с желание за ко­муникация и за обмен на взаимна информация, а не с агресия и копнеж да ви обсебят. Но времето за пъл­ноценен, истински контакт е твърде далечно. Страхът ви е голям и пречи.

? Извършват ли хуманоидите психофизически или ге­нетични опити със земни жители? Имплантират ли чи­пове в отвлечените земляни? Защо ги отвличат? – Това не е отвличане, а пропадане на съзнани­ето, преминаване през пространствено-времеви „дуп­ки“. Да, хуманоидите осъществяват контакти със зем­ляни, понякога ги и „бележат“, но това не се извър­шва с цел те да бъдат увредени или унищожени. Вие например също маркирате прелетните птици, за да ги проследявате в пътя им и да ги наблюдавате.

? След описаното от вас пропадане хората връщат ли се? – И да, и не. Все пак въздейства се върху техния пространствено-времеви континиум.

? Причудливите животински същества от земната ми­тология – кентаври, русалки, сфинксове, пегаси, минотаври, не са ли плод на генното инженерство на извън­земните цивилизации? – Не.

? Хипогеомът в Малто, а също и откритото в Яш под­земие опитни лаборатории на извънземна цивилизация ли са? – Начин и стремеж за оцеляване на хората при­шълци, дошли тук, на тази планета.

? Какво представлява „живата вода“, която е извирала в подземието на Яш и твърдят, че е лекувала всичко? – Ценен водноенергиен източник.

? Естествен ли е този водноенергиен източник, или е създаден изкуствено? – Неслучайно там са разположили своя база из­вънземните.

? Съществуват ли все още създадените от нацизма под­земни градове за експерименти с хора, вероятно гене­тични? – Да. В далечния север зад Сибир. На Северния полюс.

? Менделеевата таблица започва с най-лекия и разп­ространен в природата елемент – водорода. Колкото повече прибавяме протони и неутрони в ядрата и съот­ветно електрони, толкова веществата стават по-тежки. Дали хуманоидите, които наблюдаваме, са изградени от такива тежки елементи от типа на ураните? – Не. В структурата им (говоря за хуманоидите, които наблюдавате в момента) са включени кисло­род, водород, силиций, фосфор, манган, натрий, кал­ций.

? Следователно в техния биологичен състав няма въг­лерод? – Няма.

? Питам ви толкова упорито, защото животът в нашите представи възниква върху базата на сложните, многовалентни молекули, като например аминокиселините. – Силицият също е в състояние да изгражда сложни елементи и също е много разпространен в природата.

? Топлокръвни ли са хуманоидите? – Те имат подобие на кръвоносна система.

? А притежават ли зрителни сетива и ако имат „очи“, как виждат света: във видимата за човека светлина или в някакъв друг диапазон на светлината? – Те притежават много по-усъвършенствана структура на окото от вашата, имат по голям зрите­лен спектър. Те виждат и в тъмнината.

? Виждат ли в инфрачервения спектър? – Да.

? Виждат ли в ултравиолетовия спектър? – Да. Те имат близка, но далеч по-усложнена и съвършена структура на окото от пчелата.

? Притежават ли хуманодите от НЛО слухови рецеп­тори, „уши“? Човешките рецептори улавят звуковата вълна в определен диапазон. В същия диапазон ли чу­ват хуманоидите от НЛО? – Те улавят звука в различен от вас диапазон. Ушната им мида прилича на вашата, макар че няма точно същия вид. Но, вътрешното им ухо е твърде чувствително и може да се сравни със слуха на дел­фина.

? Означава ли това, че те чуват в безвъздушното прос­транство? Във вакуум? – Въобще не става реч за вакуум, а за разстояни­ята, от които те са способни да уловят звука, свойст­во, което при вас не съществува. Върнете се на ин­формацията за слуховите възможности на делфина и ще придобиете представа за това, което говоря.

? Имате предвид телепатията? – Да.

? Притежават ли хуманоидите от НЛО размножителни органи? Подобни ли са те на човешките? – Твърде сте любопитни, пък и вече говорихме по този въпрос. Размножителният процес (говоря за хуманоидите, които ви наблюдават) е близък до този, който познавате. Плодът на малкото се износва в ут­роба, която е подобна на маточната тръба при земни­те жени.

? В състояние ли са те да се размножават в безтеглов­ност, в открития Космос? – Там, където живеят, няма вакуум и безтеглов­ност. През вакуума, както вече говорихме, те преминават бързо и при това пътуване не е необходимо оплождане.

 

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional