Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Как да пишем правилно?Как да пишем правилно

 1. Текстът на документа се оформя съгласно съвременната българска книжовноезикова норма при спазване на правилата за слято, полуслято и разделно писане на сложни думи и изрази:
 • Думи, в състава на които влизат части от съществителни имена, между които има отношение на подчинение (първата пояснява втората), се приемат за сложни думи и се пишат полуслято (с малко тире). Примери: министър-председател, заместник-министър, заместник-директор, заместник-началник, заместник-кмет, помощник-директор. При употребата на малко тире (дефис) при правописното оформяне на сложните думи не се поставят интервали. Съкратено същите се изписват по следния начин: мин.-председател, зам.-министър, зам.-директор, зам.-началник, зам.-кмет, пом.-директор.
 • Когато към сложна дума, която се изписва полуслято, се добави пояснение, то също се пише разделно поради струпване на три съставни части. Примери: заместник министър-председател и съкратено: зам. мин.-председател.
 • Не са сложни думи изрази като областен управител, главен редактор и пр., защото при тях първата дума е прилагателно име. Добавеното пояснение се пише разделно, без тире между отделните думи. Примери: заместник областен управител, заместник главен редактор и съкратено зам. обл. управител, зам. гл. редактор.
 1. Не се поставя интервал преди точка, двоеточие, многоточие, въпросителен знак, удивителен знак, запетая, точка и запетая, дясна кръгла, квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.
 2. Не се поставя интервал след лява кръгла, квадратна или ъглеста скоба, отварящи кавички.
 3. Поставя се интервал след точка, двоеточие, многоточие, въпросителен знак, удивителен знак, запетая, точка и запетая, дясна кръгла, квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.
 4. При използване на тире се поставя по един интервал преди и след него. Пример: София – столицата на България.
 5. При изписването на числа се спазват следните правила за графично оформление:
 • Като десетичен знак се използва запетая. Пример: 127,50 лв.
 • При многоцифрените числа стотиците, хилядите и т.н. се разделят графично с половин интервал (Shift+Сtrl+интервал). Пример: 34 560 лица. Изключение правят съвкупността от цифри, касаещи ЕГН, номер на приходен и разходен ордер, разписка, фактура, договор и др., при които цифрите не се разделят с интервал. Когато числото се състои от четири цифри, те не се разделят с интервал. Пример: 3456 лица. Не се допуска разделяне на многоцифрени числа на два реда.
 • Не се поставя интервал преди знаците за градус, процент или индекс и след знака за параграф (§). Примери: 25º, 25%, 251‰, Иванов2, CO2, §2.
 1. Поставя се интервал след юридически съкращения като чл., ал., т. и др. Примери: чл. 1, ал. 2, т. 4.
 2. При обозначаване на дати и периоди се използва тире. Примери: януари – март 2016 г.; 5 – 6 февруари 2017 г. При изписване на дати с цифри/числа се поставя интервал само след числото на годината. Пример: 26.09.2018 г.
 3. В целия документ трябва да се използват един и същ вид кавички. Примери: Книгата се казва “Отнесени от вихъра”; или Книгата се казва «Отнесени от вихъра». Препоръчително е използването на първия вид кавички.
 4. При абревиатури не се използват кавички. Пример: „Агенция пътна инфраструктура”, но трябва да се изписва АПИ.
 5. Скобите се използват в целия текст еднотипно (от типа кръгли) – пример: (Иванов). Знакът / не е скоба. Той означава деление: 2/3 от служителите, или има друго значение (най-често замества „или”): роден/а; Пътуващите до Германия/Франция да представят…
 6. Целесъобразно е да се избягват дългите изречения. За служебна кореспонденция е по-добре да се използват няколко по-кратки дори с риск от повторения. Като последица от дългите изречения се появява и друга грешка – безразборно поставени запетаи. Всеки неправилно поставен препинателен знак в изречението може да промени смисъла; получават се и двусмислици.
 7. Използване на запетаите.
 • Съставните съюзи „в случай че”, „макар че”, „при все че”, „въпреки че” и др. служат за въвеждане на подчинени обстоятелствени изречения. Запетаята се поставя преди началото на целия израз. Пример: Отидете на гише 2, в случай че гише 1 е затворено;
 • Конструкцията „така че” е подобна – запетаята се поставя пред „така”. Пример: Има достатъчно време, така че може да бъдете спокойни;

Забележка: Понякога обаче смисълът може да е друг и „така” да не е част от съюза, въвеждащ подчиненото изречение. Пример: Запечатай го добре, така че да не се разлепи. Но: Запечатай го така, че да не се разлепи. – тук смисълът е „Запечатай го по подходящ начин, за да не се разлепи.”

 • В конструкцията “както …, така и …”, пред „както” запетая не се поставя. Пример: На срещата бяха както директорът, така и неговите заместници.
 • Обособените части, когато са в средата на изречението, се отделят със запетаи. Пример: Основните теми, включени в дневния ред, са …
 1. Правилно използване на бройните форми за мъжки род, множествено число.
 • При съществителните имена от м.р., които назовават лица, се употребява само обикновената форма за мн.ч. Примери: 8 служители, петима членове, 20 ученици.
 • При съществителните имена от м.р., които не назовават лица, се използват два вида форми за мн.ч.: обикновена – много градове, много театри, много столове и пр., и бройна форма – 26 града, два театъра, три стола.
 1. Използване на главни букви.
 • Имената на институции, ведомства, нормативни актове и др. са собствени имена и се изписват с главна начална буква. Пример: Министерство на вътрешните работи.
 • Думи като община, област, град и пр. не са собствени имена и се изписват с малка буква. Примери: Дунавци се намира на територията на община Казанлък. Казанлък се намира на територията на област Стара Загора.

Забележка: Сигналът е подаден в деловодството на Община Казанлък – тук „Община Казанлък” е името на административната структура и се пише с главна буква.

 • Думи като министър, директор, началник, президент и др. не се пишат с главни букви, тъй като не са собствени имена. Пример: На срещата присъства Атанас Петров – директор на дирекция “Информационно обслужване”.
 • Думи като дирекция, отдел и др. също се пишат с малка буква. Пример: дирекция “Координация и информационно-аналитична дейност”.
 1. В официални документи като израз на уважение към адресата се използват с главна буква лични и притежателни местоимения във 2 лице мн.ч. – Вие, Вас, Ви, Ваш, Ваша, Ваше. Дори адресатите да са няколко души, главната буква на местоименията се запазва.
 2.  Пълен и кратък член на съществителни имена от мъжки род – начин на употреба.
 • Съществителните имена от мъжки род се членуват с пълна членна форма, когато са подлог в изречението. Пример: Директорът оглави екипа.
 • Пълен член се използва и при сказуемното определение. Пример: Директорът е седящият отпред.

Забележка: Ако думата може да се замени с местоимението „той”, трябва да е с пълен член. Ако се допуска заменянето с “него”, се използва кратък член. Пример: Учителят (той) изпита ученика (него).

 • Ако пред дума в мъжки род има предлог (в, на, за, пред, от, с и др.), се използва кратък член.
 1. Не се пише точка след мерните единици независимо дали са изписани на кирилица, или латиница. Пример: 3 т, 3 t; 20 кг, 20 kg; 200 г, 200 g; 5 км, 5 km; 500 м, 500 m; 2 ч, 2 h; 30 мин, 30 min.
Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional