Изтегли Adobe Flash player
Температура -

Как да пишем правилно?Как да пишем правилно

1. Текстът на документа се оформя съгласно съвременната българска книжовноезикова норма при спазване на правилата за слято, полуслято и разделно писане на сложни думи и изрази:

а) Думи, в състава на които влизат части от съществителни имена, между които има отношение на подчинение (първата пояснява втората), се приемат за сложни думи и се пишат полуслято (с малко тире). Примери: министър-председател, заместник-министър, заместник-директор, заместник-началник, заместник-кмет, помощник-директор. При употребата на малко тире (дефис) при правописното оформяне на сложните думи не се поставят интервали. Съкратено същите се изписват по следния начин: мин.-председател, зам.-министър, зам.-директор, зам.-началник, зам.-кмет, пом.-директор.

б) Когато към сложна дума, която се изписва полуслято, се добави пояснение, то също се пише разделно поради струпване на три съставни части. Примери: заместник министър-председател и съкратено: зам. мин.-председател.

в) Не са сложни думи изрази като областен управител, главен редактор и пр., защото при тях първата дума е прилагателно име. Добавеното пояснение се пише разделно, без тире между отделните думи. Примери: заместник областен управител, заместник главен редактор и съкратено зам. обл. управител, зам. гл. редактор.

2. Не се поставя интервал преди точка, двоеточие, многоточие, въпросителен знак, удивителен знак, запетая, точка и запетая, дясна кръгла, квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.

3. Не се поставя интервал след лява кръгла, квадратна или ъглеста скоба, отварящи кавички.

4. Поставя се интервал след точка, двоеточие, многоточие, въпросителен знак, удивителен знак, запетая, точка и запетая, дясна кръгла, квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.

5. При използване на тире се поставя по един интервал преди и след него. Пример: София – столицата на България.

6. При изписването на числа се спазват следните правила за графично оформление:

а) Като десетичен знак се използва запетая. Пример: 127,50 лв.

б) При многоцифрените числа стотиците, хилядите и т.н. се разделят графично с половин интервал (Shift+Сtrl+интервал). Пример: 34 560 лица. Изключение правят съвкупността от цифри, касаещи ЕГН, номер на приходен и разходен ордер, разписка, фактура, договор и др., при които цифрите не се разделят с интервал. Когато числото се състои от четири цифри, те не се разделят с интервал. Пример: 3456 лица. Не се допуска разделяне на многоцифрени числа на два реда.

в) Не се поставя интервал преди знаците за градус, процент или индекс и след знака за параграф (§). Примери: 25º, 25%, 251‰, Иванов2, CO2, §2.

7. Поставя се интервал след юридически съкращения като чл., ал., т. и др. Примери: чл. 1, ал. 2, т. 4.

8. При обозначаване на дати и периоди се използва тире. Примери: януари – март 2006 г.; 5 – 6 февруари 2007 г. При изписване на дати с цифри/числа се поставя интервал само след числото на годината. Пример: 26.09.2008 г.

9. В целия документ трябва да се използват един и същ вид кавички. Примери: Книгата се казва “Отнесени от вихъра”; или Книгата се казва «Отнесени от вихъра». Препоръчително е използването на първия вид кавички.

10. При абревиатури не се използват кавички. Пример: дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност”, но трябва да се изписва дирекция КИАД.

11. Скобите се използват в целия текст еднотипно (от типа кръгли) – пример: (Иванов). Знакът / не е скоба. Той означава деление: 2/3 от служителите, или има друго значение (най-често замества „или”): роден/а; Пътуващите до Германия/Франция да представят…

12. Целесъобразно е да се избягват дългите изречения. За служебна кореспонденция е по-добре да се използват няколко по-кратки дори с риск от повторения. Като последица от дългите изречения се появява и друга грешка – безразборно поставени запетаи. Всеки неправилно поставен препинателен знак в изречението може да промени смисъла,

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional